[Używanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia] - Art. 10a. - Prawo zamówień publicznych. - Dz.U.2019.1843 t.j. - OpenLEX

Art. 10a. - [Używanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia] - Prawo zamówień publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1843 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 2020 r.
Art.  10a.  [Używanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia]
1. 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej "jednolitym dokumentem" odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. 
Zamawiający może ustalić sposób przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty albo może dopuścić taką możliwość.
3. 
Zamawiający wskazuje na wymóg albo możliwość, o których mowa w ust. 2, w:
1)
ogłoszeniu o zamówieniu;
2)
zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania;
3)
zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji w przypadku gdy zamieszczenie ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców stanowi zaproszenie do ubiegania się o zamówienie.
4. 
Zamawiający wskazuje w dokumentach, o których mowa w ust. 3, niezbędne informacje dotyczące formatu, parametrów wykorzystywanego sprzętu elektronicznego oraz technicznych warunków i specyfikacji połączenia dotyczących katalogu elektronicznego.
5. 
Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.