Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.33.156

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 czerwca 1962 r.

DZIAŁ  VII

Postępowanie. Rejestry. Opłaty.

Art.  119.

Urząd Patentowy, organy administracji państwowej oraz jednostki gospodarki uspołecznionej przy wydawaniu decyzji i postanowień, przewidzianych w niniejszym prawie oraz w aktach wykonawczych na jego podstawie wydanych, stosują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, a w postępowaniu spornym - w zakresie ustalonym w trybie art. 122 pkt 2.

Art.  120.
1. Urząd Patentowy wydaje decyzje w trybie postępowania spornego w sprawach o:
1) unieważnienie świadectwa autorskiego, świadectwa racjonalizatorskiego, patentu i prawa z rejestracji wzoru użytkowego,
2) wygaśnięcie patentu lub prawa z rejestracji wzoru użytkowego,
3) przeniesienie patentu lub prawa z rejestracji wzoru użytkowego, uzyskanego przez osobę nieuprawnioną (art. 54),
4) uznanie patentu lub wzoru użytkowego za zależny,
5) prawo wykonywania wynalazku lub wzoru użytkowego w przypadkach określonych w art. 44, 68 i 72,
6) ustalenie, że wskazana produkcja nie jest objęta określonym patentem lub zarejestrowanym wzorem użytkowym,
7) ustalenie, że wynalazek lub wzór użytkowy jest pracowniczym wynalazkiem lub wzorem użytkowym,
8) ustalenie osoby twórcy lub współtwórcy pracowniczego projektu wynalazczego,
9) ustalenie, że zgłoszony w jednostce gospodarki uspołecznionej projekt jest projektem wynalazczym,
10) ustalenie, że za pracowniczy projekt wynalazczy przysługuje twórcy projektu wynagrodzenie,
11) inne sprawy należące zgodnie z przepisami do właściwości Urzędu Patentowego, działającego w trybie postępowania spornego.
2. Urząd Patentowy orzeka w sprawach wymienionych w ust. 1 w kolegiach przy współudziale przedstawicieli związków zawodowych i stowarzyszeń technicznych.
Art.  121.

Odwołania od decyzji Urzędu Patentowego i zażalenia na postanowienia tego Urzędu, wymienione w art. 119, oraz odwołania od decyzji Urzędu Patentowego i zażalenia na postanowienia tego Urzędu, wydawane w trybie określonym w art. 120, rozpatruje Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym. Komisja Odwoławcza orzeka w kolegiach przy współudziale przedstawicieli związków zawodowych i stowarzyszeń technicznych.

Art.  122.

Rada Ministrów w drodze rozporządzenia:

1) utworzy Komisję Odwoławczą oraz określi skład i sposób powołania oraz wynagradzania jej członków,
2) określi zasady postępowania spornego przed Urzędem Patentowym i Komisją Odwoławczą.
Art.  123.
1. Spory w sprawach wysokości efektów uzyskanych w gospodarce uspołecznionej w wyniku zastosowania projektów wynalazczych i przysługującego wynagrodzenia rozstrzyga Komisja Rozjemcza przy Urzędzie Patentowym. Komisja Rozjemcza orzeka w kolegiach przy współudziale przedstawicieli związków zawodowych i stowarzyszeń technicznych.
2. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia utworzy Komisję Rozjemczą, określi skład i sposób powołania oraz wynagradzania jej członków oraz tryb jej działania.
3. Orzeczenia Komisji Rozjemczej są ostateczne i nie podlegają dalszemu zaskarżeniu. Orzeczenia te podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej.
Art.  124.
1. Przy rozpatrywaniu spraw przez Urząd Patentowy w trybie określonym w art. 120 i przez Komisję Rozjemczą (art. 123) w kolegiach przewodniczą sędziowie, wyznaczeni przez Ministra Sprawiedliwości spośród sędziów sądów wojewódzkich mających siedzibę na terenie m. st. Warszawy.
2. Przy rozpatrywaniu spraw przez Komisję Odwoławczą przy Urzędzie Patentowym (art. 121) w kolegiach przewodniczą sędziowie wyznaczeni przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego spośród sędziów tego Sądu.
Art.  125.

Sprawy, nie objęte przepisami art. 119-124, a dotyczące roszczeń cywilnoprawnych z zakresu wynalazczości, rozstrzygane są w trybie postępowania sądowego i arbitrażowego.

Art.  126.
1. Urząd Patentowy prowadzi rejestr patentowy i rejestr wzorów użytkowych, przeznaczony do wpisów przewidzianych w niniejszym prawie i przepisach na jego podstawie wydanych.
2. Nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów dokonanych w rejestrach.
3. Prezes Urzędu Patentowego określi zasady prowadzenia rejestrów, warunki i tryb dokonywania w nich wpisów, przeglądania rejestrów i otrzymywania z nich wyciągów.
Art.  127.
1. W związku z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych pobierane są opłaty jednorazowe oraz opłaty okresowe, płatne w oznaczonych terminach przez cały czas ochrony.
2. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia ustali przedmioty i wysokość opłat, terminy ich płatności, a także przypadki całkowitego lub częściowego zwolnienia od tych opłat. W rozporządzeniu tym zostaną określone również zasady odraczania terminów płatności opłat i zasady przywracania terminów.