Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.33.156

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 czerwca 1962 r.

Rozdział  1.

Przepisy wstępne.

Art.  1.
1. Prawo wynalazcze normuje stosunki w zakresie: wynalazków, wzorów użytkowych i projektów racjonalizatorskich.
2. Używane w dalszych przepisach niniejszego prawa określenie "projekty wynalazcze" oznacza wynalazki, wzory użytkowe i projekty racjonalizatorskie.
Art.  2.

Przepisów niniejszego prawa nie stosuje się do:

1) naukowych zasad i naukowych odkryć,
2) nowych odmian i gatunków roślin i zwierząt,
3) sposobów leczenia chorób w dziedzinie medycyny i weterynarii oraz ochrony roślin,
4) ulepszeń z dziedziny organizacji administracji.
Art.  3.

Przepisy niniejszego prawa nie naruszają postanowień zawartych w umowach międzynarodowych.

Art.  4.

Obywatele państw obcych korzystają z uprawnień w zakresie wynalazczości na podstawie umów międzynarodowych obowiązujących Polską Rzeczpospolitą Ludową lub na zasadzie wzajemności.