Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.33.156

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 czerwca 1962 r.
Art.  136.
1. Przepisy niniejszego prawa, dotyczące jednostek gospodarki uspołecznionej, stosuje się do organizacji zawodowych, spółdzielczych, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych w zakresie ich działalności gospodarczej i naukowej.
2. Właściwe naczelne organy organizacji wymienionych w ust. 1 wydadzą w swoim zakresie działania w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komitetu do Spraw Techniki przepisy dostosowujące przepisy wykonawcze, wydane na podstawie niniejszego prawa, do struktury podporządkowanych im i zrzeszonych organów i jednostek.