Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.33.156

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 czerwca 1962 r.
Art.  120.
1. Urząd Patentowy wydaje decyzje w trybie postępowania spornego w sprawach o:
1) unieważnienie świadectwa autorskiego, świadectwa racjonalizatorskiego, patentu i prawa z rejestracji wzoru użytkowego,
2) wygaśnięcie patentu lub prawa z rejestracji wzoru użytkowego,
3) przeniesienie patentu lub prawa z rejestracji wzoru użytkowego, uzyskanego przez osobę nieuprawnioną (art. 54),
4) uznanie patentu lub wzoru użytkowego za zależny,
5) prawo wykonywania wynalazku lub wzoru użytkowego w przypadkach określonych w art. 44, 68 i 72,
6) ustalenie, że wskazana produkcja nie jest objęta określonym patentem lub zarejestrowanym wzorem użytkowym,
7) ustalenie, że wynalazek lub wzór użytkowy jest pracowniczym wynalazkiem lub wzorem użytkowym,
8) ustalenie osoby twórcy lub współtwórcy pracowniczego projektu wynalazczego,
9) ustalenie, że zgłoszony w jednostce gospodarki uspołecznionej projekt jest projektem wynalazczym,
10) ustalenie, że za pracowniczy projekt wynalazczy przysługuje twórcy projektu wynagrodzenie,
11) inne sprawy należące zgodnie z przepisami do właściwości Urzędu Patentowego, działającego w trybie postępowania spornego.
2. Urząd Patentowy orzeka w sprawach wymienionych w ust. 1 w kolegiach przy współudziale przedstawicieli związków zawodowych i stowarzyszeń technicznych.