Art. 552a. - [Zasady ustalenia wysokości opłaty stałej za usługi wodne w przypadku braku określenia zakresu korzystania z wód w m3/s] - Prawo wodne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1478 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  552a.  [Zasady ustalenia wysokości opłaty stałej za usługi wodne w przypadku braku określenia zakresu korzystania z wód w m3/s]

W przypadku gdy pozwolenie wodnoprawne albo pozwolenie zintegrowane nie określa zakresu korzystania z wód w m3/s, ustalenia wysokości opłaty stałej za usługi wodne, o których mowa w art. 271 ust. 2-5, dokonuje się z uwzględnieniem wyrażonych w m3 na godzinę maksymalnych ilości możliwych do:

1)
pobrania wód podziemnych albo powierzchniowych,
2)
odprowadzania do wód - wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
3)
odprowadzania do wód - wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast,
4)
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

- określonych w pozwoleniach wodnoprawnych albo pozwoleniach zintegrowanych i przeliczonych na m3/s.