Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2268 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 listopada 2019 r. do: 30 grudnia 2019 r.
Art.  55.  [Wody i obszary, dla których określa się cele środowiskowe]
1.  22  Cele środowiskowe rozumiane jako osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód podziemnych, w tym dobrego stanu ilościowego wód podziemnych i dobrego stanu chemicznego wód podziemnych, dobrego stanu wód powierzchniowych, w tym co najmniej dobrego stanu ekologicznego lub co najmniej dobrego potencjału ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych, lub norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie których zostały utworzone obszary chronione, a także zapobieganie ich pogorszeniu, w szczególności w odniesieniu do ekosystemów wodnych i innych ekosystemów zależnych od wód, określa się dla:
1) jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione;
2) sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych;
3) jednolitych części wód podziemnych;
4) obszarów chronionych.
2.  Cele środowiskowe ustanawia się w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i weryfikuje co 6 lat.
22 Art. 55 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2019.2170) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 listopada 2019 r.