Art. 525. - [Utworzenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie] - Prawo wodne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1478 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r. do: 6 października 2023 r.
Art.  525.  [Utworzenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie]
1. 
Z dniem wejścia w życie ustawy:
1)
znosi się Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;
2)
znosi się dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej.
2. 
Tworzy się Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej "Wodami Polskimi".
3. 
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie tego przepisu, powołuje pełnomocnika do spraw organizacji Wód Polskich.
4. 
Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 3, wykonuje także określone w ustawie zadania i kompetencje Prezesa Wód Polskich do czasu powołania Prezesa Wód Polskich, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
5. 
Wynagrodzenie pełnomocnika, o którym mowa w ust. 3, jest płatne z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej.
6. 
Powołując pełnomocnika, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi zakres jego zadań oraz terminy ich realizacji.
7. 
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz regionalne zarządy gospodarki wodnej będące państwowymi jednostkami budżetowymi stają się jednostkami organizacyjnymi Wód Polskich.
8. 
Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 3, jest obowiązany do realizacji zadań mających na celu prawidłowe i terminowe przeprowadzenie procesu włączenia Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej do Wód Polskich, w szczególności do:
1)
sporządzenia szczegółowego harmonogramu procesu włączenia Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej do Wód Polskich, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej;
2)
oszacowania kosztów czynności, o których mowa w pkt 1, i opracowania preliminarza wydatków;
3)
realizacji budżetu państwa w okresie włączania;
4)
powiadomienia właściwego banku;
5)
przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
6)
sporządzenia bilansu zamknięcia na dzień zakończenia czynności.
9. 
Pełnomocnik, w terminie nie dłuższym niż do dnia 1 stycznia 2018 r., przekaże do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej dokumentację niezbędną do wykonywania zadań określonych w ustawie.