[Stosowanie przepisów k.p.a. o milczącym załatwieniu sprawy] - Art. 424a. - Prawo wodne. - Dz.U.2022.2625 t.j. - OpenLEX

Art. 424a. - [Stosowanie przepisów k.p.a. o milczącym załatwieniu sprawy] - Prawo wodne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2625 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r.
Art.  424a.  [Stosowanie przepisów k.p.a. o milczącym załatwieniu sprawy]

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do zgłoszeń wodnoprawnych stosuje się przepisy działu II rozdziału 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.