Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2268 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  328.  [Monitorowanie realizacji działań zawartych w dokumentach planistycznych]
1.  Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej monitoruje realizację działań zawartych w:
1) planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy;
2) planach zarządzania ryzykiem powodziowym;
3) programie ochrony wód morskich.
2.  Wody Polskie oraz wojewodowie, marszałkowie województw, wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast i dyrektorzy urzędów morskich, w zakresie swojej właściwości, sporządzają roczne sprawozdania z realizacji działań zawartych w dokumentach, o których mowa w ust. 1, za rok poprzedni i przekazują te sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej w terminie do dnia 28 lutego roku następnego.
3.  Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji przekazywanych przez podmioty, o których mowa w ust. 2, mając na uwadze ustalenia dokumentów, o których mowa w ust. 1.
4.  Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przekazuje Komisji Europejskiej sprawozdanie o postępach we wdrażaniu działań, o których mowa w ust. 1.
5.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, przekazuje się co 6 lat.