Art. 255. - [Przychody Wód Polskich] - Prawo wodne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2625 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 21 grudnia 2024 r.
Art.  255.  [Przychody Wód Polskich]

Przychodami Wód Polskich są:

1)
wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych;
2)
wpływy z tytułu należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych;
3)
wpływy z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wobec których Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa;
4)
wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa;
5)
wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze obejmujących składniki majątkowe Skarbu Państwa oraz inne przychody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną;
6)
wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymywania wód lub urządzeń wodnych;
7)
dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny materialne, i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz gospodarki wodnej;
8)
wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej;
9)
wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej;
10)
przychody:
a)
inne niż wymienione w pkt 1-9,
b)
z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, o której mowa w art. 240 ust. 6.