Art. 252. - [Plan finansowy Wód Polskich] - Prawo wodne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2625 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 21 grudnia 2024 r.
Art.  252.  [Plan finansowy Wód Polskich]
1. 
Wody Polskie prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty finansowania zadań określonych w przepisach ustawy oraz koszty działalności.
2. 
Podstawą gospodarki finansowej Wód Polskich jest roczny plan finansowy.
3. 
W rocznym planie finansowym, o którym mowa w ust. 2, wyodrębnia się w szczególności:
1)
przychody, o których mowa w art. 255 pkt 1-9 i pkt 10 lit. a oraz w art. 256 ust. 1;
2)
dotacje z budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
3)
przychody z prowadzonej działalności gospodarczej;
4)
koszty, w tym:
a)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
b)
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,
c)
koszty zakupu towarów i usług;
5)
środki na wydatki majątkowe;
6)
środki przekazane innym podmiotom;
7)
stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;
8)
stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.
4. 
Wody Polskie sporządzają roczny plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
5. 
W rocznym planie finansowym Wód Polskich mogą być dokonywane zmiany przychodów i kosztów po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej wydanej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu.
6. 
Wody Polskie przekazują decyzje zmieniające roczny plan finansowy ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej oraz ministrowi właściwemu do spraw budżetu.
7. 
Wody Polskie, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz ministra właściwego do spraw budżetu, mogą zaciągać kredyty lub pożyczki do ujętych w planie finansowym 60% kwot przychodów lub 60% kosztów na realizację zadań tego podmiotu.
8. 
W Wodach Polskich tworzy się fundusz założycielski i fundusz rezerwowy.
9. 
Fundusz założycielski stanowi wartość mienia, o którym mowa w art. 258 ust. 1, 5 oraz 7 i 8.
10. 
Fundusz rezerwowy zwiększa się o zysk netto za rok obrotowy.
11. 
Fundusz rezerwowy zmniejsza się o stratę netto za rok obrotowy.
12. 
Wody Polskie są obowiązane do prowadzenia ewidencji księgowej w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów i przychodów w zakresie dotyczącym działalności gospodarczej oraz pozostałej działalności.
13. 
Roczne sprawozdanie finansowe Wód Polskich podlega badaniu przez biegłego rewidenta.
14. 
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego sporządzanego przez Wody Polskie.
15. 
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Wód Polskich.