Art. 197. - [Urządzenia melioracji wodnych] - Prawo wodne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1478 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  197.  [Urządzenia melioracji wodnych]
1. 
Urządzeniami melioracji wodnych są:
1)
rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,
2)
drenowania,
3)
rurociągi,
4)
stacje pomp służące wyłącznie do celów rolniczych,
5)
ziemne stawy rybne,
6)
groble na obszarach nawadnianych,
7)
systemy nawodnień grawitacyjnych,
8)
systemy nawodnień ciśnieniowych

- jeżeli służą celom, o których mowa w art. 195.

2. 
Przepisy dotyczące urządzeń melioracji wodnych stosuje się odpowiednio do:
1)
budowli wstrzymujących erozję wodną;
2)
dróg dojazdowych niezbędnych do użytkowania obszarów zmeliorowanych;
3)
fitomelioracji oraz agromelioracji;
4)
systemów przeciwerozyjnych;
5)
zagospodarowania zmeliorowanych trwałych łąk lub pastwisk;
6)
zagospodarowania nieużytków przeznaczonych na trwałe łąki lub pastwiska.