[Stosowanie przepisów ustawy do posiadaczy, podmiotów wykonujących prawa właścicielskie, urządzeń innych niż urządzenia wodne;... - Dz.U.2022.2625 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Stosowanie przepisów ustawy do posiadaczy, podmiotów wykonujących prawa właścicielskie, urządzeń innych niż urządzenia wodne; właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska] - Prawo wodne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2625 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r.
Art.  17.  [Stosowanie przepisów ustawy do posiadaczy, podmiotów wykonujących prawa właścicielskie, urządzeń innych niż urządzenia wodne; właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska]
1. 
Przepisy ustawy dotyczące:
1)
właścicieli - stosuje się odpowiednio do posiadaczy samoistnych oraz użytkowników wieczystych, a w przypadku eksploatacji instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska - do prowadzącego instalację;
2)
właścicieli wód - stosuje się odpowiednio do organów administracji publicznej, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, osób prawnych lub osób fizycznych wykonujących prawa właścicielskie w stosunku do wód;
3)
urządzeń wodnych - stosuje się odpowiednio do:
a)
urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych,
b)
obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe,
c)
robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i stanu wód podziemnych poza granicami nieruchomości gruntowej, na której są prowadzone te roboty;
4)
wykonania urządzeń wodnych - stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.
2. 
Ilekroć w ustawie jest mowa odpowiednio o właściwym organie Inspekcji Ochrony Środowiska lub o właściwych organach Inspekcji Ochrony Środowiska, należy przez to rozumieć:
1)
w art. 37 ust. 12, art. 39 ust. 8 pkt 2, art. 109 ust. 14, art. 110 ust. 3, art. 111 ust. 2, art. 116, art. 118 ust. 1 i 2, art. 119 ust. 3, art. 151 ust. 1-11 i 14, art. 152 ust. 1 i 2, art. 154 ust. 1-5, art. 171 ust. 4 pkt 2, art. 297, art. 325 ust. 6, art. 349 ust. 3-7, 9-13 i 15, art. 351 ust. 1 i 3-6 oraz art. 352 ust. 1 i 2 - Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
2)
w art. 105b ust. 6, art. 108 ust. 1, 2, 5 i 6, art. 109 ust. 1 i 13, art. 109a, art. 282 ust. 8 i 9, art. 283 ust. 4 i 5, art. 284-287, art. 289, art. 296 ust. 1, 4, 7, 8, 10 i 12-16, art. 300 ust. 1, art. 304 ust. 1 pkt 2, art. 400 ust. 9 oraz art. 416 ust. 4 - wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.