[Uzgodnienia z Wodami Polskimi dokumentów w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego... - Dz.U.2021.2233 t.j. - OpenLEX

Art. 166. - [Uzgodnienia z Wodami Polskimi dokumentów w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią] - Prawo wodne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2233 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  166.  [Uzgodnienia z Wodami Polskimi dokumentów w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią]
1. 
W celu zapewnienia ochrony ludności i mienia przed powodzią:
1)
obszary szczególnego zagrożenia powodzią uwzględnia się w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, strategii rozwoju województwa, strategii rozwoju gminy, strategii rozwoju ponadlokalnego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, gminnym programie rewitalizacji, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy;
2)
poziom zagrożenia powodziowego wynikający z wyznaczenia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią uwzględnia się w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzjach o warunkach zabudowy, dotyczących nieruchomości w całości lub w części położonych na tych obszarach.
2. 
Projekty:
1)
(uchylony),
2)
planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
3)
(uchylony),
4)
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
5)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
6)
gminnego programu rewitalizacji,
7)
decyzji o warunkach zabudowy,
8)
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
9)
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

- wymagają uzgodnienia z Wodami Polskimi w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

3. 
Dokonując uzgodnień, o których mowa w ust. 2, Wody Polskie uwzględniają prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi, poziom zagrożenia powodziowego, proponowaną zabudowę i zagospodarowanie terenu położonego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, a także jego aktualne zagospodarowanie i dotychczasowe przeznaczenie.
4. 
Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 2, w zakresie:
1)
śródlądowych dróg wodnych - następuje po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej, przy czym minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej wydaje opinię w terminie 14 dni, a brak opinii we wskazanym terminie uznaje się za wydanie pozytywnej opinii;
2)
śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym - następuje po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej.
5. 
Uzgodnienia, o którym mowa w ust. 2, Wody Polskie dokonują w drodze decyzji.
6. 
Stroną postępowania o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 5, jest wnioskodawca.
7. 
Do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 5, dołącza się projekty dokumentów lub decyzji, o których mowa w ust. 2.
8. 
W decyzji, o której mowa w ust. 5, określa się wymagania lub warunki dla:
1)
planowanej zabudowy,
2)
planowanego zagospodarowania

- terenów położonych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

9. 
W decyzji, o której mowa w ust. 5, określa się w zależności od potrzeb szczegółowe wymagania oraz warunki, o których mowa w ust. 8, w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 14.
10. 
Uzgodnienia, o którym mowa w ust. 2, odmawia się, jeżeli planowana zabudowa lub planowane zagospodarowanie terenu położonego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią:
1)
naruszają ustalenia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza;
2)
naruszają ustalenia planu zarządzania ryzykiem powodziowym;
3)
stanowią zagrożenie dla ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków;
4)
naruszają funkcjonowanie infrastruktury krytycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
5)
utrudniają zarządzanie ryzykiem powodziowym.
11. 
Odmowa uzgodnienia, o którym mowa w ust. 2, następuje w drodze decyzji.
12. 
Nie odmawia się uzgodnienia lokalizacji obiektów mostowych w całości lub w części realizowanych lub planowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią z przyczyn, o których mowa w ust. 10, jeżeli ich realizacja jest konieczna dla zachowania ciągłości istniejących lub projektowanych ciągów komunikacyjnych.
13. 
(uchylony).
13a. 
(uchylony).
14. 
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej oraz minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określą, w drodze rozporządzenia, zakres wymagań oraz warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz sposób ich ustalania, kierując się koniecznością zapewnienia ochrony przed powodzią oraz zakresem aktów, o których mowa w ust. 2.