Art. 104. - [Program działań związanych z ograniczaniem zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych] - Prawo wodne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2625 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r.
Art.  104.  [Program działań związanych z ograniczaniem zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych]
1. 
W celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu opracowuje się i wdraża na obszarze całego państwa program działań.
2. 
Program działań zawiera:
1)
określone z uwzględnieniem najlepszych dostępnych technik środki oraz sposoby postępowania w zakresie praktyki rolniczej, w szczególności związanej z procesami nawożenia, gospodarki nawozami w gospodarstwach rolnych, służące celom, o których mowa w ust. 1, obejmujące:
a)
ograniczenie rolniczego wykorzystania nawozów, w tym sposoby i warunki nawożenia na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem, w pobliżu wód powierzchniowych i na terenach o dużym nachyleniu, a także równowagi między możliwym do przewidzenia zapotrzebowaniem upraw na azot a zasilaniem upraw azotem z gleby oraz z nawożenia,
b)
wskazanie okresów, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów, oraz dawek nawozów i sposobów nawożenia,
c)
określenie warunków, w których wykorzystanie niektórych rodzajów nawozów jest zabronione,
d)
określenie warunków przechowywania nawozów naturalnych, w tym powierzchni i pojemności urządzeń do ich przechowywania,
e)
planowanie prawidłowego nawożenia azotem poszczególnych roślin,
f)
określenie listy upraw intensywnych,
g)
określenie współczynników przeliczeniowych sztuk rzeczywistych zwierząt gospodarskich na duże jednostki przeliczeniowe,
h)
określenie sposobu obliczania sztuk przelotowych zwierząt gospodarskich i ich stanu średniorocznego,
i)
określenie sposobu obliczania minimalnej wielkości miejsc do przechowywania nawozów naturalnych,
j)
określenie średnich rocznych wielkości produkcji nawozów naturalnych i koncentracji zawartego w nich azotu w zależności od gatunku zwierzęcia gospodarskiego, jego wieku i wydajności oraz systemu utrzymania,
k)
określenie sposobu obliczania dawki nawozów azotowych mineralnych,
l)
określenie maksymalnych dawek nawozów azotowych dla upraw w plonie głównym,
m)
określenie sposobu ustalania wielkości rocznej dawki nawozów naturalnych wykorzystywanych rolniczo zawierającej nie więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych,
n)
określenie odległości, w jakich nie stosuje się nawozów w pobliżu wód powierzchniowych, w tym na terenach o dużym nachyleniu, w zależności od rodzaju stosowanego nawozu, występowania uprawy roślin, rodzaju wód powierzchniowych oraz sposobu stosowania nawozu,
o)
warunki przechowywania kiszonek;
2)
sposób dokumentowania realizacji programu działań;
3)
określenie harmonogramu rzeczowego i czasowego realizacji środków, o których mowa w pkt 1 lit. a-e.
3. 
Środki oraz sposoby postępowania, o których mowa w ust. 2, różnicuje się w zależności od:
1)
liczby utrzymywanych zwierząt gospodarskich;
2)
wielkości użytków rolnych, na których jest prowadzona produkcja rolna;
3)
intensywności prowadzonej produkcji rolnej;
4)
części obszaru kraju z uwzględnieniem:
a)
warunków glebowych,
b)
warunków klimatycznych,
c)
warunków wodnych i środowiska,
d)
ukształtowania terenu,
e)
zagospodarowania gruntów oraz praktyki rolniczej, w tym systemu płodozmianu.