Art. 10. - [Weksel in blanco] - Prawo wekslowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.282 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lutego 2022 r.
Art.  10.  [Weksel in blanco]

Jeżeli weksel, niezupełny w chwili wystawienia, uzupełniony został niezgodnie z zawartem porozumieniem, nie można wobec posiadacza zasłaniać się zarzutem, że nie zastosowano się do tego porozumienia, chyba że posiadacz nabył weksel w złej wierze albo przy nabyciu dopuścił się rażącego niedbalstwa.