Art. 9. - [Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą bez wpisu do ewidencji działalności gospodarczej] - Prawo upadłościowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1520 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  9.  [Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą bez wpisu do ewidencji działalności gospodarczej]

Wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, nawet wówczas gdy nie dopełniła obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze, jeżeli od dnia zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok. Postępowanie toczy się według przepisów tytułu V części trzeciej.