Art. 8. - [Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej po zakończeniu działalności gospodarczej] - Prawo upadłościowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1520 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  8.  [Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej po zakończeniu działalności gospodarczej]
1. 
Wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok. Postępowanie toczy się według przepisów tytułu V części trzeciej.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób, które przestały być wspólnikami osobowych spółek handlowych.