[Skład masy upadłości upadłego-uczestnika systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych; uprawnienia... - Dz.U.2022.1520 t.j. - OpenLEX

Art. 66. - [Skład masy upadłości upadłego-uczestnika systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych; uprawnienia podmiotu prowadzącego system] - Prawo upadłościowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1520 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r.
Art.  66.  [Skład masy upadłości upadłego-uczestnika systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych; uprawnienia podmiotu prowadzącego system]
1. 
W skład masy upadłości uczestnika systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4, nie wchodzi mienie upadłego wymienione w art. 80, a także inne aktywa niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z uczestnictwa w systemie, które powstały przed ogłoszeniem upadłości, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. 
W celu wykonania obowiązków określonych w ust. 1 podmiot prowadzący system jest upoważniony do dysponowania tym mieniem.
3. 
Mienie, o którym mowa w ust. 1, pozostałe po wykonaniu obowiązków wynikających z uczestnictwa w systemie, wchodzi do masy upadłości.