[Upadłość spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej] - Art. 441a. - Prawo upadłościowe. - Dz.U.2022.1520 t.j. - OpenLEX

Art. 441a. - [Upadłość spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej] - Prawo upadłościowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1520 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r.
Art.  441a.  [Upadłość spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej]
1. 
Wniosek o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może zgłosić wyłącznie Komisja Nadzoru Finansowego albo Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
1a. 
We wniosku, o którym mowa w ust. 1, jako syndyk mogą zostać wskazane bank albo spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa.
2. 
W postępowaniu upadłościowym wobec spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej syndykiem może być także spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa albo bank wskazane we wniosku, o którym mowa w ust. 1, po uzyskaniu pozytywnej opinii:
1)
Komisji Nadzoru Finansowego - w przypadku wniosku złożonego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny;
2)
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - w przypadku wniosku złożonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
3. 
Propozycje układowe mogą złożyć także członkowie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej reprezentujący dwie trzecie funduszu udziałowego kasy.
4. 
W pozostałym zakresie przepisy art. 426-441 stosuje się odpowiednio.