[Podmiot uprawniony do zgłoszenia wniosku o upadłość banku; wyłączenie stosowania przepisów o postępowaniu upadłościowym] -... - Dz.U.2022.1520 t.j. - OpenLEX

Art. 426. - [Podmiot uprawniony do zgłoszenia wniosku o upadłość banku; wyłączenie stosowania przepisów o postępowaniu upadłościowym] - Prawo upadłościowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1520 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r.
Art.  426.  [Podmiot uprawniony do zgłoszenia wniosku o upadłość banku; wyłączenie stosowania przepisów o postępowaniu upadłościowym]
1. 
Bank jest niewypłacalny również wówczas, gdy według bilansu sporządzonego na koniec okresu sprawozdawczego aktywa banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań.
2. 
Wniosek o ogłoszenie upadłości banku może zgłosić wyłącznie Komisja Nadzoru Finansowego albo Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
2a. 
We wniosku, o którym mowa w ust. 2, jako syndyk może zostać wskazany bank.
3. 
W postępowaniu upadłościowym wobec banku przepisów art. 11 ust. 3-7 oraz art. 38-43 nie stosuje się.