[Cele postępowania] - Art. 2. - Prawo upadłościowe. - Dz.U.2022.1520 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Cele postępowania] - Prawo upadłościowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1520 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lipca 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  2.  [Cele postępowania]
1. 
Postępowanie uregulowane ustawą należy prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą - dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane.
1a. 
(uchylony).
2. 
Postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych należy prowadzić również tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym.