Art. 131a. - [Dzień złożenia wniosku restrukturyzacyjnego jako dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości] - Prawo upadłościowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1520 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r. do: 25 września 2023 r.
Art.  131a.  [Dzień złożenia wniosku restrukturyzacyjnego jako dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości]

Jeżeli upadłość ogłoszono w wyniku rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego, przez dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 127-130, rozumie się dzień złożenia wniosku restrukturyzacyjnego. Jeżeli przed dniem złożenia wniosku restrukturyzacyjnego złożono wniosek o ogłoszenie upadłości, który został odrzucony zgodnie z art. 9a, to wówczas przez dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 127-130, rozumie się dzień złożenia odrzuconego wniosku o ogłoszenie upadłości.