[Wypowiedzenie umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości] - Art. 109. - Prawo upadłościowe. - Dz.U.2022.1520 t.j. - OpenLEX

Art. 109. - [Wypowiedzenie umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości] - Prawo upadłościowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1520 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lipca 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  109.  [Wypowiedzenie umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości]
1. 
Na podstawie postanowienia sędziego-komisarza syndyk wypowiada umowę najmu lub dzierżawy nieruchomości upadłego z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, także wtedy, gdy wypowiedzenie tej umowy przez upadłego nie było dopuszczalne. Sędzia-komisarz może wydać postanowienie, jeżeli trwanie umowy utrudnia likwidację masy upadłości albo gdy czynsz najmu lub dzierżawy odbiega od przeciętnych czynszów za najem lub dzierżawę nieruchomości tego samego rodzaju. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie.
2. 
Druga strona rozwiązanej umowy może dochodzić w postępowaniu upadłościowym odszkodowania z powodu rozwiązania umowy najmu lub dzierżawy przed terminem przewidzianym w umowie, zgłaszając te wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.
3. 
Do najmu lub dzierżawy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.