[Wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na używanie urządzeń radiowych przez podmioty uprawnione] - Art. 4. - Prawo... - Dz.U.2022.1648 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na używanie urządzeń radiowych przez podmioty uprawnione] - Prawo telekomunikacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1648 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  4.  [Wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na używanie urządzeń radiowych przez podmioty uprawnione]

Przepisów art. 143 nie stosuje się do wykonywania działalności telekomunikacyjnej oraz używania urządzeń radiowych przez:

1)
komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej lub przez niego nadzorowane oraz organy i jednostki organizacyjne nadzorowane lub podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - dla własnych potrzeb;
2)
komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej lub przez niego nadzorowane, organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieniu do sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez te organy i jednostki na potrzeby Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i administracji rządowej;
3)
jednostki sił zbrojnych obcych państw oraz jednostki organizacyjne innych zagranicznych organów państwowych, przebywające czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów, których Rzeczpospolita Polska jest stroną - na czas pobytu;
4)
jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego - dla własnych potrzeb;
5)
jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych - dla własnych potrzeb;
6)
misje dyplomatyczne, urzędy konsularne, zagraniczne misje specjalne oraz przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych, korzystające z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów i zwyczajów międzynarodowych, mające swe siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wyłącznie w zakresie związanym z działalnością dyplomatyczną tych podmiotów oraz pod warunkiem uzyskania zgody, o której mowa w art. 148b;
7)
jednostki organizacyjne Służby Więziennej - dla własnych potrzeb;
8)
jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej - dla własnych potrzeb.