Art. 180c. - [Zakres danych podlegających retencji] - Prawo telekomunikacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.34 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  180c.  [Zakres danych podlegających retencji]
1. 
Obowiązkiem, o którym mowa w art. 180a ust. 1, objęte są dane niezbędne do:
1)
ustalenia zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego:
a)
inicjującego połączenie,
b)
do którego kierowane jest połączenie;
2)
określenia:
a)
daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania,
b)
rodzaju połączenia,
c)
lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.
2. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, mając na uwadze rodzaj wykonywanej działalności telekomunikacyjnej przez operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, dane określone w ust. 1, koszty pozyskania i utrzymania danych oraz potrzebę unikania wielokrotnego zatrzymywania i przechowywania tych samych danych, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy wykaz danych, o których mowa w ust. 1;
2)
rodzaje operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązanych do zatrzymywania i przechowywania tych danych.