[Szczegółowe obowiązki przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń] - Art. 176a. - Prawo... - Dz.U.2022.1648 t.j. - OpenLEX

Art. 176a. - [Szczegółowe obowiązki przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń] - Prawo telekomunikacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1648 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  176a.  [Szczegółowe obowiązki przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń]
1. 
Przedsiębiorca telekomunikacyjny, w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych lub dostarczania sieci telekomunikacyjnej, jest obowiązany uwzględniać możliwość wystąpienia:
1)
sytuacji kryzysowych,
2)
stanów nadzwyczajnych,
3)
bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa lub integralności infrastruktury telekomunikacyjnej przedsiębiorcy lub świadczonych przez niego usług

- zwanych dalej "sytuacjami szczególnych zagrożeń".

2. 
Przedsiębiorca telekomunikacyjny, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 2, jest obowiązany posiadać aktualne i uzgodnione plany działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń, zwane dalej "planami", dotyczące w szczególności:
1)
współpracy z innymi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi;
2)
współpracy z zagranicznymi operatorami telekomunikacyjnymi, a w szczególności państw sąsiadujących;
3)
współpracy z podmiotami i służbami wykonującymi zadania w zakresie ratownictwa, niesienia pomocy ludności, a także zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z podmiotami właściwymi w sprawach zarządzania kryzysowego, wskazanymi w ramach uzgodnień planów, o których mowa w ust. 3, przez organy uzgadniające plany;
4)
technicznych i organizacyjnych środków zapewnienia bezpieczeństwa i integralności infrastruktury telekomunikacyjnej i świadczonych usług, w tym ochrony przed wystąpieniem incydentów w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
5)
utrzymania ciągłości, a w przypadku jej utraty, odtwarzania:
a)
świadczenia usług telekomunikacyjnych,
b)
dostarczania sieci telekomunikacyjnej

- z uwzględnieniem pierwszeństwa dla podmiotów i służb, o których mowa w pkt 3;

6)
technicznych i organizacyjnych przygotowań, w przypadku wprowadzenia ograniczeń w działalności telekomunikacyjnej przewidzianych ustawą;
7)
sposobu udostępniania urządzeń telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 177 ust. 3, przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
8)
ewidencji i gromadzenia rezerw przedsiębiorcy lub współpracy z dostawcami sprzętu oraz usług serwisowych i naprawczych.
3. 
Z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 1 lit. c, przedsiębiorca telekomunikacyjny sporządzający plany dokonuje uzgodnienia ich zawartości z organami, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b.
4. 
Po stwierdzeniu wystąpienia sytuacji szczególnych zagrożeń lub po uzyskaniu informacji o ich wystąpieniu od podmiotów lub służb, o których mowa w ust. 2 pkt 3, przedsiębiorca telekomunikacyjny podejmuje niezwłocznie działania określone w planach.
5. 
Rada Ministrów, mając na uwadze zakres i rodzaj wykonywanej działalności telekomunikacyjnej, wielkość przedsiębiorcy telekomunikacyjnego i jego znaczenie dla gospodarki, obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wymagania, o których mowa w ust. 2, w drodze rozporządzenia:
1)
określi:
a)
rodzaje planów, ich zawartość oraz tryb sporządzania i aktualizacji,
b)
organy uzgadniające plany oraz zakres tych uzgodnień,
c)
rodzaje przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązanych do uzgadniania zawartości planów;
2)
może określić rodzaje działalności telekomunikacyjnej lub rodzaje przedsiębiorców telekomunikacyjnych niepodlegających obowiązkowi sporządzania planu.