Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1954 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 października 2019 r. do: 22 listopada 2019 r.
Art.  115.  [Treść rezerwacji częstotliwości]
1.  W rezerwacji częstotliwości określa się:
1) uprawniony podmiot, na rzecz którego dokonano rezerwacji częstotliwości, oraz jego siedzibę i adres;
2) zakres częstotliwości lub pozycje orbitalne objęte rezerwacją;
3) obszar, na którym mogą być wykorzystywane częstotliwości;
4) rodzaje służby radiokomunikacyjnej;
5) termin, w jakim podmiot jest uprawniony do rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości;
6) warunki do wydania pozwolenia radiowego uwzględniające warunki wynikające z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną;
7) (uchylony);
8) okresy wykorzystywania częstotliwości;
9) zobowiązania podmiotu podjęte w ramach przetargu, aukcji albo konkursu, o ile zostały podjęte.
1a.  85  W rezerwacji częstotliwości dotyczącej zajętych zasobów częstotliwości, o których mowa w art. 116 ust. 12 zdanie drugie, dokonywanej dla podmiotu wyłonionego w drodze przetargu, aukcji albo konkursu określa się okres rezerwacji częstotliwości rozpoczynający się nie wcześniej niż w dniu, w którym częstotliwości staną się dostępne.
2.  W rezerwacji częstotliwości można określić w szczególności:
1) warunki wykorzystywania częstotliwości, o których mowa w art. 146;
2) wymagania dotyczące zapobiegania szkodliwym zaburzeniom elektromagnetycznym lub kolizjom z przyznanymi na rzecz innych podmiotów rezerwacjami częstotliwości, pozwoleniami lub decyzjami o prawie do wykorzystania częstotliwości;
2a) termin, w jakim podmiot jest obowiązany rozpocząć wykorzystywanie częstotliwości;
3) obowiązki ochronne w zakresie promieniowania elektromagnetycznego;
4) (uchylony);
5) proporcjonalne i niedyskryminujące ograniczenia sposobu wykorzystywania częstotliwości objętych rezerwacją mogące polegać na określeniu rodzaju:
a) sieci radiowych lub rodzaju technik dostępu radiowego, które mogą być używane z wykorzystaniem tych częstotliwości, z zastrzeżeniem art. 1151 ust. 1,
b) usługi telekomunikacyjnej, która powinna być świadczona z wykorzystaniem tych częstotliwości, z zastrzeżeniem art. 1151 ust. 2,
c) usługi telekomunikacyjnej objętej zakazem świadczenia z wykorzystaniem tych częstotliwości, z zastrzeżeniem art. 1151 ust. 3.
2a.  W rezerwacji częstotliwości można zwolnić z obowiązku uzyskania pozwolenia radiowego, jeżeli określono warunki wykorzystywania częstotliwości, o których mowa w art. 146.
3.  W rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną lub rozsiewczą satelitarną dokonuje się ponadto:
1) określenia programów telewizyjnych lub radiofonicznych umieszczonych w multipleksie, zwanych dalej "audiowizualnymi składnikami";
2) uporządkowania w multipleksie jego audiowizualnych składników;
3) określenia proporcji udziału w multipleksie jego audiowizualnych składników;
4) określenia obszaru, na którym mogą być rozpowszechniane lub rozprowadzane audiowizualne składniki multipleksu;
5) 86  (uchylony).
4.  W rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną dokonuje się ponadto określenia:
1) parametrów i standardów technicznych cyfrowej transmisji telewizyjnej;
2) warunków zarządzania przepływnością dla aktualizacji oprogramowania systemowego odbiorników cyfrowych służących do odbioru cyfrowych transmisji naziemnych;
3) wykorzystania pojemności multipleksu.
85 Art. 115 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U.2019.643) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 maja 2019 r.
86 Art. 115 ust. 3 pkt 5 uchylony przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U.2019.643) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 maja 2019 r.