Art. 59. - [Zadania i uprawnienia zebrań grup członkowskich] - Prawo spółdzielcze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.593 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 kwietnia 2024 r.
Art.  59.  [Zadania i uprawnienia zebrań grup członkowskich]
§  1. 
W spółdzielniach, w których walne zgromadzenie zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli, z zastrzeżeniem art. 83 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, organami tych spółdzielni są także zebrania grup członkowskich. Zasady podziału członków na grupy członkowskie i zasady działania tych zebrań określa statut. Przepisy art. 35 § 41-5 stosuje się odpowiednio.
§  2. 
Do uprawnień zebrań grup członkowskich należy:
1)
wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na zebranie przedstawicieli;
2)
wybieranie i odwoływanie członków rady spółdzielni, jeśli statut tak stanowi;
3)
rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego zebrania przedstawicieli, i zgłaszanie swoich wniosków w tych sprawach;
4)
rozpatrywanie okresowych sprawozdań rady i zarządu;
5)
wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organów spółdzielni wniosków w sprawach spółdzielni, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład zebrania grupy.
§  3. 
Statut może również określać inne zadania i uprawnienia zebrań grup członkowskich.