Art. 46a. - [Spółdzielnie, w których nie jest powoływana rada] - Prawo spółdzielcze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.593 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 kwietnia 2024 r.
Art.  46a.  [Spółdzielnie, w których nie jest powoływana rada]

W spółdzielni, o której mowa w art. 6 § 2a, oraz w spółdzielni produkcji rolnej, w której liczba członków nie przekracza dziesięciu, nie powołuje się rady, o ile statut nie stanowi inaczej. W tym przypadku kompetencje rady wykonuje walne zgromadzenie członków. Przepisy art. 35 § 41-5 stosuje się odpowiednio.