[Masa układowa uczestnika systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych] - Art. 242. - Prawo... - Dz.U.2022.2309 t.j. - OpenLEX

Art. 242. - [Masa układowa uczestnika systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych] - Prawo restrukturyzacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2309 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 listopada 2022 r.
Art.  242.  [Masa układowa uczestnika systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych]
1. 
W skład masy układowej uczestnika systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych nie wchodzi mienie dłużnika wymienione w art. 245 ust. 1, a także inne aktywa niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z uczestnictwa w takim systemie, które powstały przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego.
2. 
W celu wykonania obowiązków określonych w ust. 1 podmiot prowadzący system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych jest upoważniony do dysponowania mieniem, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Mienie, o którym mowa w ust. 1, pozostałe po wykonaniu obowiązków wynikających z uczestnictwa w systemie płatności lub systemie rozrachunku papierów wartościowych, wchodzi do masy układowej.