[Przekazanie dłużnikowi zwykłego zarządu; zmiana nadzorcy sądowego lub zarządcy] - Art. 133. - Prawo restrukturyzacyjne. - Dz.U.2021.1588 t.j. - OpenLEX

Art. 133. - [Przekazanie dłużnikowi zwykłego zarządu; zmiana nadzorcy sądowego lub zarządcy] - Prawo restrukturyzacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1588 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  133.  [Przekazanie dłużnikowi zwykłego zarządu; zmiana nadzorcy sądowego lub zarządcy]
1. 
Na skutek uchwały rady wierzycieli podjętej w pełnym składzie, za którą głosowało co najmniej czterech członków, sąd może zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu. W takim przypadku zarządca nadal pełni swoją funkcję.
2. 
Na skutek uchwały rady wierzycieli podjętej w pełnym składzie, za którą głosowało co najmniej czterech członków, albo na skutek uchwały rady wierzycieli podjętej zgodnie z wnioskiem dłużnika sąd zmienia nadzorcę sądowego albo zarządcę i powołuje do pełnienia tych funkcji osobę spełniającą wymogi, o których mowa w art. 24, wskazaną przez radę wierzycieli, chyba że byłoby to niezgodne z prawem, rażąco naruszałoby interes wierzycieli lub zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że wskazana osoba nie będzie należycie pełniła obowiązków. Na postanowienie sądu odmawiające powołania osoby wskazanej przez radę zażalenie przysługuje wyłącznie członkom rady wierzycieli oraz dłużnikowi.
3. 
Jeżeli rada wierzycieli składa się z trzech członków, uchwały, o których mowa w ust. 1 i 2, podejmuje się jednomyślnie.