Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.8 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 stycznia 2020 r.
Art.  79.  [Delegacja ustawowa - sposób ustalania stanu przesyłek, warunki reklamacji i wezwania do zapłaty]

Minister właściwy do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określą, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy tryb i sposób ustalania stanu przesyłek,
2) warunki, jakim powinny odpowiadać reklamacje i wezwania do zapłaty z tytułu przewozu osób i przesyłek oraz tryb postępowania reklamacyjnego

- mając na uwadze zapewnienie sprawnego i terminowego dochodzenia roszczeń.