Art. 47. - [Upoważnienie do wykonania czynności związanych z zawarciem umowy przewozu; dowód zawarcia umowy przewozu] - Prawo przewozowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.8 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2023 r.
Art.  47.  [Upoważnienie do wykonania czynności związanych z zawarciem umowy przewozu; dowód zawarcia umowy przewozu]
1. 
(uchylony).
2. 
Osobę, która oddaje przewoźnikowi przesyłkę do przewozu, uważa się za upoważnioną przez nadawcę do wykonywania wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy przewozu.
3. 
Dowodem zawarcia umowy przewozu jest potwierdzony przez przewoźnika list przewozowy, którym może być także przekaz elektroniczny, wydruk komputerowy lub inny dokument zawierający dane określone w art. 38. Jeden egzemplarz dokumentu otrzymuje nadawca.
4. 
(uchylony).