Art. 36. - [Rzeczy wyłączone z przewozu] - Prawo przewozowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.8 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2023 r.
Art.  36.  [Rzeczy wyłączone z przewozu]
1. 
Z przewozu są wyłączone rzeczy:
1)
których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;
2)
które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia przewoźnika lub warunki drogowe danej gałęzi transportu:
a)
nie nadają się do przewozu środkami transportowymi,
b)
spowodowałoby naruszenie przepisów określających warunki wykonywania przewozów drogowych, przepisów określających warunki pracy kierowców, przepisów ruchu drogowego lub przepisów o drogach publicznych;
3)
niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów, chyba że zostały dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych.
2. 
Minister właściwy do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia, mogą określać szczególne warunki przewozu:
1)
rzeczy łatwo psujących się,
2)
zwłok i szczątków zwłok ludzkich,
3)
żywych zwierząt

- mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa przewozu, wymaganych warunków przewozu oraz warunków sanitarnych dla zapewnienia ochrony zdrowia i środowiska.