Art. 35. - [Przesyłka towarowa; taryfa lub cennik przesyłek towarowych] - Prawo przewozowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.8 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2023 r.
Art.  35.  [Przesyłka towarowa; taryfa lub cennik przesyłek towarowych]
1. 
Przesyłkę towarową stanowią rzeczy przyjęte do przewozu na podstawie jednego listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego, zwanego dalej także "listem przewozowym".
1a. 
Przesyłki towarowej nie stanowi przesyłka pocztowa będąca przedmiotem usługi pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005).
2. 
Rodzaje przesyłek w zależności od masy lub objętości oraz ze względu na termin przewozu określa taryfa lub cennik.