Art. 25. - [Kwit bagażowy] - Prawo przewozowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.8 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2023 r.
Art.  25.  [Kwit bagażowy]
1. 
Kwit bagażowy powinien zawierać dane niezbędne do ustalenia tożsamości przesyłki oraz wysokość należności przewozowych.
2. 
Umowę przewozu przesyłki bagażowej uważa się za zawartą z chwilą przekazania przesyłki przewoźnikowi i przyjęcia przez podróżnego kwitu bagażowego.