[Rodzaje działalności gospodarczej wyłączone spod regulacji] - Art. 6. - Prawo przedsiębiorców. - Dz.U.2021.162 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Rodzaje działalności gospodarczej wyłączone spod regulacji] - Prawo przedsiębiorców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  6.  [Rodzaje działalności gospodarczej wyłączone spod regulacji]
1. 
Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1)
działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
2)
wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;
3) 2
 wyrobu wina przez producentów wina w rozumieniu art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 24) będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w roku winiarskim wyłącznie z winogron pochodzących z własnych upraw winorośli;
4)
działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.);
5)
działalności prowadzonej przez koła gospodyń wiejskich na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553 i 932), które spełniają warunki, o których mowa w art. 24 ust. 1 tej ustawy.
2. 
Do działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług stosuje się odpowiednio przepisy art. 7-11 i rozdziału 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1252).
2 Art. 6 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 52 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U.2022.24) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 marca 2022 r.