Art. 57. - [Książka kontroli przedsiębiorcy] - Prawo przedsiębiorców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.221 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  57.  [Książka kontroli przedsiębiorcy]
1. 
Przedsiębiorca prowadzi i przechowuje w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli.
2. 
Książka kontroli zawiera wpisy obejmujące:
1)
oznaczenie organu kontroli;
2)
oznaczenie upoważnienia do kontroli;
3)
zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli;
4)
daty podjęcia i zakończenia kontroli.
3. 
Przedsiębiorca prowadzi książkę kontroli w postaci:
1)
papierowej, w tym również w formie zbioru dokumentów, lub
2)
elektronicznej.
4. 
Wpisów w książce kontroli prowadzonej w postaci:
1)
papierowej - dokonuje kontrolujący;
2)
elektronicznej - dokonuje przedsiębiorca.
5. 
Domniemywa się, że dane zawarte w książce kontroli prowadzonej w postaci elektronicznej znajdują potwierdzenie w dokumentach przechowywanych przez przedsiębiorcę.
6. 
W przypadku wszczęcia kontroli przedsiębiorca niezwłocznie okazuje kontrolującemu książkę kontroli.
7. 
Okazanie książki kontroli prowadzonej w postaci elektronicznej następuje przez zapewnienie dostępu przy użyciu urządzenia pozwalającego na zapoznanie się z jej treścią albo wykonanie wydruków z systemu informatycznego, w którym prowadzona jest książka kontroli, poświadczonych przez przedsiębiorcę za zgodność z wpisem w książce kontroli.
8. 
Przedsiębiorca nie okazuje książki kontroli, jeżeli jej okazanie jest niemożliwe ze względu na udostępnienie jej innemu organowi kontroli. W takim przypadku przedsiębiorca okazuje książkę kontroli w siedzibie organu kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu tej książki przez inny organ kontroli.