Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1292 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2020 r.
Art.  32.  [Potwierdzenie przyjęcia wniosku]
1.  Organ, przyjmując wniosek, niezwłocznie potwierdza jego przyjęcie.
2.  Potwierdzenie przyjęcia wniosku zawiera:
1) wskazanie daty wpływu oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia wniosku;
2) dane kontaktowe organu.
3.  Jeżeli wniosek dotyczy udzielenia koncesji lub zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, potwierdzenie zawiera ponadto:
1) pouczenie o przysługujących przedsiębiorcy środkach prawnych;
2) w przypadku gdy odrębne przepisy przewidują milczące załatwienie sprawy - stosowne pouczenie.
4.  W przypadku złożenia niekompletnego pisma lub wniosku termin jego rozpatrzenia biegnie od dnia wpływu uzupełnionego pisma lub wniosku.