Art. 32. - [Potwierdzenie przyjęcia wniosku] - Prawo przedsiębiorców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.221 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  32.  [Potwierdzenie przyjęcia wniosku]
1. 
Organ, przyjmując wniosek, niezwłocznie potwierdza jego przyjęcie.
2. 
Potwierdzenie przyjęcia wniosku zawiera:
1)
wskazanie daty wpływu oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia wniosku;
2)
dane kontaktowe organu.
3. 
Jeżeli wniosek dotyczy udzielenia koncesji lub zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, potwierdzenie zawiera ponadto:
1)
pouczenie o przysługujących przedsiębiorcy środkach prawnych;
2)
w przypadku gdy odrębne przepisy przewidują milczące załatwienie sprawy - stosowne pouczenie.
4. 
W przypadku złożenia niekompletnego pisma lub wniosku termin jego rozpatrzenia biegnie od dnia wpływu uzupełnionego pisma lub wniosku.