Art. 25. - [Dozwolone działania przedsiębiorcy w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej] - Prawo przedsiębiorców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.221 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  25.  [Dozwolone działania przedsiębiorcy w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej]
1. 
W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
2. 
W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:
1)
może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
2)
może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
3)
może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
4)
ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
5)
wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
6)
może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
7)
może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą;
8)
może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170).