[Obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku płatniczego] - Art. 19. - Prawo przedsiębiorców. - Dz.U.2021.162 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku płatniczego] - Prawo przedsiębiorców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  19.  [Obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku płatniczego]

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1)
stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2)
jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.