Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.129 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Art.  22.  [Delegacja ustawowa - wzór formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru]

Minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych, mając na względzie zakres danych wymienionych w art. 19 ust. 4.