Art. 19. - Prawo probiercze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.39.173

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1989 r.
Art.  19.
1.
Kto narusza przepis art. 13 oraz przepisy wydane na podstawie art. 5, 13 i 17

- podlega karze grzywny do 4.500 zł.

2.
Orzekanie następuje w trybie przepisów o orzecznictwie karno-administracyjnym.