Art. 15. - Prawo probiercze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.39.173

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1989 r.
Art.  15.
1.
Za czynności urzędów probierczych pobierane są opłaty.
2.
Wysokość opłat i sposób ich pobierania określi Prezes Głównego Urzędu Miar za zgodą Ministra Finansów.
3.
Opłaty za czynności urzędów probierczych podlegają ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych. Do opłat tych stosuje się odpowiednio przepisy o zobowiązaniach podatkowych.