Art. 13. - Prawo probiercze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.39.173

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1989 r.
Art.  13.
1.
Zakłady wyrobu, naprawy i sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych podlegają obowiązkowi rejestracji w właściwych urzędach probierczych, niezależnie od obowiązku uzyskania uprawnień lub zezwoleń wymaganych innymi obowiązującymi przepisami.
2.
Prezes Głównego Urzędu Miar ustali:
1)
zasady i warunki rejestracji zakładów wyrobu, naprawy i sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych; w części dotyczącej materiałów przeznaczonych dla lecznictwa stomatologicznego przepisy te wydane będą w uzgodnieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej,
2)
sposób wykonywania nadzoru przez urzędy probiercze nad zakładami wymienionymi w pkt 1 w zakresie wytwarzania, przerobu, naprawy i sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych.