Art. 10. - Prawo probiercze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.39.173

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1989 r.
Art.  10.
1.
Wyroby z metali szlachetnych zbadane przez urzędy probiercze, jeżeli odpowiadają próbom ustalonym zgodnie z art. 5, zaopatrywane są w znak, zwany cechą probierczą
2.
Prezes Głównego Urzędu Miar określi:
1)
wymagania, jakim powinny odpowiadać wyroby z metali szlachetnych, zgłaszane do urzędów probierczych w celu badania i ocechowania, oraz metody badania,
2)
cechy probiercze i sposób ocechowania wyrobów z metali szlachetnych.
3.
Prezes Głównego Urzędu Miar w uzgodnieniu z Ministrem Finansów oraz Ministrem Handlu Zagranicznego określi tryb postępowania z przedmiotami z metali szlachetnych, sprowadzanymi z zagranicy lub wywożonymi.