Art. 45. - [Wydawanie dziennika lub czasopisma bez rejestracji albo zawieszonego] - Prawo prasowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1914 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2018 r.
Art.  45.  [Wydawanie dziennika lub czasopisma bez rejestracji albo zawieszonego]

Kto wydaje dziennik lub czasopismo bez rejestracji albo zawieszone

- podlega karze grzywny.