Art. 37a. - [Orzeczenie przepadku materiału prasowego] - Prawo prasowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1914 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2018 r.
Art.  37a.  [Orzeczenie przepadku materiału prasowego]

W razie skazania za przestępstwo popełnione przez opublikowanie materiału prasowego, sąd może orzec przepadek materiału prasowego.